Hotel Polski pod Białym Orłem

Jest jednym z najstarszych hoteli Krakowa. Dokumenty miejskie z drugiej połowy XVIII wieku wspominają o dwóch kamienicach usytuowanych przy Drodze Królewskiej, w pobliżu Bramy Floriańskiej, z których jedna spełniała funkcję zajazdu o nazwie „Pod Białym Orłem”. Druga, narożna, prócz oberży mieściła w swych murach również mały browar. W 1913 roku właścicielem obu kamienic został Książę Adam Ludwik Czartoryski (1872-1937), który następnie dokonał ich modernizacji tworząc „Hotel Polski ”.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia Hotel został znacjonalizowany przez ówczesne władze komunistyczne. W grudniu 1991 roku, po przemianach ustrojowych, został zwrócony prawowitym właścicielom. Wtedy też przyjął nową, poszerzoną nazwę: „Hotel Polski pod Białym Orłem”. Od lipca 2014 roku Hotel jest zarządzany przez sieć hotelową: Hotele Donimirski

Książęta Czartoryscy herbu Pogoń Litewska, to jeden z najznamienitszych rodów Rzeczypospolitej, wywodzący swój początek od wielkiego księcia litewskiego Gedymina. Tytuł książęcy rodu Czartoryskich sięga trzynastego wieku, kiedy to jego protoplaści rządzili Wielkim Księstwem Litewskim. W 1386 roku ich kuzyn, wielki książę Jagiełło (ok. 1352-1434)  przyjął chrzest i pojął za żonę królową Polski Jadwigę. Został też koronowany na króla jako Władysław II Jagiełło, dając początek królewskiej dynastii Jagiellonów. Dynastia ta rządziła zjednoczonym państwem polsko-litewskim przez dwa następne stulecia. Książęta Czartoryscy obejmowali zasięgiem swych wpływów tereny Litwy, podczas gdy ich królewscy kuzyni sprawowali władzę w Krakowie. Stan ten utrzymywał się aż do połowy XVII w., kiedy to ród Czartoryskich wyszedł z cienia i zaczął odgrywać istotną rolę w życiu politycznym całego państwa.

Przez stulecia członkowie rodziny, nierzadko piastując najwyższe urzędy w kraju, przyczyniali się do budowania jego potęgi i dobrobytu. W czasach narodowej niewoli, Czartoryscy, w osobie księcia Adama (1770-1861), stanęli na czele Wielkiej Emigracji skupionej wokół Hôtel Lambert, paryskiej rezydencji Rodu.

Wnętrza Hotelu „Pod Białym Orłem” zdobią reprodukcje dzieł pochodzących ze zbiorów Muzeum xx. Czartoryskich w Krakowie.

To najstarsze w Polsce muzeum typu patriotyczno-historycznego. Wspaniała kolekcja swe powstanie zawdzięcza księżnej Izabelli z Flemingów Czartoryskiej (1746-1835), która będąc świadkiem utraty przez Polskę niepodległości, rozpoczęła w 1801 roku tworzenie zbiorów pod znaczącym zawołaniem: Przeszłość-Przyszłości. Początkowo zbiory były eksponowane w majątku Czartoryskich w Puławach, w specjalnie dla tego celu wybudowanych budynkach – Świątyni Sybilli i Domu Gotyckim. Po upadku Powstania Listopadowego, w 1830 roku, zbiory w dużej mierze zostały rozgrabione przez Rosjan. To co ocalało przetransportowano ostatecznie do Paryża i umieszczono w należącym do książąt Czartoryskich Hotel Lambert. Tam też kolekcja została odbudowana i pomnożona. W latach siedemdziesiątych XIX wieku książę Władysław Czartoryski (1828-1894) postanowił przenieść zbiory do Krakowa. Otwarte w 1876 roku Muzeum gromadzi malarstwo zachodnioeuropejskie, militaria, sztukę Bliskiego Wschodu, rzemiosło artystyczne i zbiory starożytne. Do najcenniejszych dzieł należą: „Portret damy z gronostajem” Leonarda da Vinci oraz „Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijn’a. W kolekcji znajdował się też „Portret młodzieńca” pędzla Rafaela Santi, został on jednak zrabowany podczas II wojny światowej przez niemieckich okupantów.