Regulamin przyznawania i użytkowania Karty Rabatowej sieci hoteli i restauracji Donimirski

1.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest Donimirski Boutiques Hotel dane adresowe: Donimirski Pałac Pugetów Business Center, ul Starowiślna 13, 31-038 Kraków ( dalej : Hotele  i Restauracje Donimirski).

2.UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ.
Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3.NABYCIE KARTY RABATOWEJ
W programie Karty Rabatowej może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Program Karta Rabatowa jest programem przeznaczonym dla klientów korzystających z obiektów ( hoteli i restauracji) sieci Donimirski. Kartę rabatową otrzymać można we wszystkich obiektach  (hotele i restauracje) sieci Donimirski . Karta rabatowa jest kartą na okaziciela opatrzoną indywidualnym numerem. Karta jest wydawana jednorazowo i nie podlega wymianie.

4.UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1. Osobą uprawnioną do otrzymania rabatu jest Użytkownik karty. Użytkownik karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na usługi noclegowe oraz gastronomiczne oferowane przez Hotele  i Restauracje Donimirski  zgodnie z polityką cenową obiektu należącego do Hoteli  i Restauracji Donimirski.

2.Wysokość rabatu wynosi 10% od cen pełnych zamówionych usług noclegowych i gastronomicznych bezpośrednio w hotelu. Za rezerwacje bezpośrednie uważa się: rezerwacje telefoniczne, mailowe, przez stronę donimirski.com, facebook danego obiektu, instagram lub osobiście w hotelu.
b) Rabat nie obowiązuje w  przypadku gdy Użytkownik karty:

           – dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne systemy rezerwacji,

           – korzysta z cen grupowych na noclegi, konferencje oraz gastronomię,

           – dokonuje rezerwacji poprzez agencje turystyczne, biura podróży,

           – korzysta z innych specjalnych cen uzgodnionych z danym obiektem ( stawki korporacyjne).

3. Z uprawnień wynikających z posiadania karty można korzystać wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego przedstawienia karty przez jej Użytkownika przed otrzymaniem rachunku lub dokonania zapytania ofertowego. Brak okazania karty rabatowej spowoduje brak naliczenia rabatu.  Z Karty można korzystać jeden raz podczas jednej wizyty (rabat jest udzielany do jednego rachunku). Usługi objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w obiektach sieci Donimirski.

4. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do usług zakupionych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej.
5. Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu. Upust cenowy z karty rabatowej nie łączy się z żadnymi innymi promocjami i rabatami.
6. Karta rabatowa Hoteli  i Restauracji Donimirski nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.                                                                                         7. Pieniężna kwota rabatu udzielana Użytkownikowi karty rabatowej nie może być wymieniana na gotówkę.

5.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
a) Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo i nieodpłatnie
b) Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) niniejszy regulamin jest dostępny w każdym obiekcie sieci Donimirski oraz na stronie www.donimirski.com
b) Sieć Hoteli i Restauracji Donimirski zastrzega sobie możliwość wprowadzania jednostronnie zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji Regulaminu na w/w stronie internetowej i w obiektach. W przypadku wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu zmiany zaczynają obowiązywać 14 dnia (włącznie) od wprowadzenia nowego Regulaminu.
c) Podany Regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.